X
تبلیغات
رایتل
آشنائی با وسیله نقلیه
  
 این وبلاگ جهت آسنائی با وسیله نقلیه جهت گرفتن داوطلبان گواهینامه وعلاقمندان به اتومبیل میباشد
 
آرشیو
 
جمعه 6 مرداد‌ماه سال 1385
آشنائی با وسیله نقلیه(قسمت پنجم)

دیفرانسیل

دیفرانسیل دستگاهی است که قدرت موتور راطبق احتیاجات هریک ازچرخهای عقب بین آنها تقسیم می کند .در سرپیچها ودست اندازها هردوچرخ یک مقدارنیرومصرف نکرده بلکه یکی کمترودیگری زیادتر دورداشته بدین لحاظ چرخها روی یک محور سوار نشده هرکدام دارای محورجداگانه ای می باشند ودیفرانسیل قدرت موتوررابنا به احتیاج هریک ازچرخها بین آنهاتقسیم می کند.و حرکت مستقیم را میگیرد به حرکت 90 درجه به چرخها میدهدودوران زیاد جعبه دنده را گرفته به دور کم با قدرت زیادی به چرخها می دهد و دارای چرخدنده ذیل میباشد :

1-    چرخدنده پنیون

2- چرخدنده کرانویل

3-  چرخدنده پلوس

4- چرخدنده هرزگرد

 

نگهداری  محورها (دیفرانسیل ):

دیفرانسیل تمیزباشد.پوسته آن ترک وروغن ریزی نداشته باشد. اندازه بادلاستیکها یکی باشد و یک نوع ویک اندازه باشند.درهنگام رانندگی وگیرکردن خودرودرجاده های خراب به ماشین فشار واردنیاورید.و هر 50000 کیلومتر باید واسگازین آن عوض شود و هر تعویض روغن باید از واسگازین داخل دیفرانسیل بازدید نموده ودر صورت کم کردن مقدار کم شده را جبران نموده و علت کم کردن رابر طرف نمائیم 

علل خرابی پلوس:

روشن کردن خودروبه وسیله دنده درحال حرکت ، استفاده ناصحیح ازدنده درحال حرکت ، شل بودن پیچهای سرپلوس ، استفاده نابجا وغلط ازترمزیاترمزدستی ،  ضربه زدن شدیدبه خودروبه علت رها کردن سریع کلاچ. بکسل کردن وسیله نقلیه ای که وزن آن بیشتراز وزن خودرو باشد

                                           آشنائی بادستگاه کنترل حرکت اتومبیل(دستگاه تعلیق.چرخها.لاستیک.فرمان.ترمز)

عوامل انجام دهنده حرکت اتومبیل عبارتند ازمحور چرخها (اکسلها) ، فنرها وکمک فنرها(دستگاه تعلیق)  ،چرخها ، لاستیکها ، فرمان اتومبیل ، ترمزهاوغیره.

کاربرد دستگاه تعلیق:

الف)وزن خودرو را بین هردو محور بطور مساوی تقسیم می کند.

ب) ضربه های جاده را به طورمساوی روی چرخها منتقل می کند. بنابراین هردوفنرضربه های جاده راگرفته وبه دوقسمت مساوی تقسیم می نمایند.

قسمتهای مختلف دستگاه تعلیق :

قسمتهای مختلف دستگاه تعلیق عبارتنداز:محورها(اکسلها) ، فنرها وکمک فنرها.

اکسلهادونوعند: اکسل جلو و اکسل عقب.

فنرها: فنرهادراتومبیلهابرای ازبین بردن ارتعاشات وتکانهائی است که براثر برخوردچرخهاباپستی وبلندیهاودست اندازهاایجادمی شودوبین شاسی ومحوروچرخهاسوارمی شوند.

چرخها: شاسی اتومبیل که همه قطعات روی آن قرار داردتوسط اکسل جلووعقب روی چرخها قرارگرفته وحرکت چرخهااتومبیل رابه جلومی برد. چرخهای جلوعلاوه برحرکت دورانی  ، توسط فرمان اتومبیل دراختیار راننده هستند.

به مجموعه وسائل حرکتی ، ترمز ولاستیک ورینگ و قالپاق چرخ گفته می شود .

رینگ و قالپاق باید روزنهدار و دارای هوا خوری باشد در صورت نداشتن هواخوری باعث داغ کردن کاسه ترمز میگردد و این عامل هم باعث لیزخوردن میگردد.

لاستیکها: لاستیکها برای ازبین بردن نوساناتی است که دراتومبیلها دراثر پستی وبلندی وموانع جاده تولیدمی شود.             وبردونوع هستند:

1- توپر                      2-توخالی                  3- تیوپ دار 

توپر دروسایل نقلیه کندرواستفاده می گردد و کار آن جابجایی قطعات فوق سنگین میباشد مثل چرخهای جلو لیفتراک.

نگهداری لاستیک: نگهداری لاستیک شامل اعمالی است که بایدبطورمرتب انجام شودتااطمینان حاصل گردد. این اعمال عبارتنداز:

الف) تنظیم باد

هرتایرباید باباد مخصوص کارکند.معمولا اندازه باد هرتایر روی بدنه خودرو نوشته می شود. برای سنجیدن بادتایر بایدازدرجه باداستفاده نمود وهرگز نباید با چشم حدس زد.لاستیک کم باد ویالاستیکی که بیش ازاندازه بادداشته باشد.خطرناک بوده وعمرلاستیک راکم می کند .اگر بادزیادداشته باشد بطورنامنظم سائیده شده وخاصیت ارتجاعی خودراازدست می دهد.

فشار کمتر از حد معمول لاستیکها عواقب زیر را در پی دارد :

1- سائیدگی و فرسودگی لاستیکها

2-عدم کارکرد دقیق آنها

 3-افزایش مصرف بنزین

 4-باعث میشود تا لبه بر آمده کنار رینگ ، فاقد آب بندی لازم باشد و فشار بیش از حد باعث کج شدن رینگ و جدا شدن لاستیک از رینگ می گردد.

 در صورتیکه فشار باد لاستیکها بیش از حد معمول باشد:

1- رانندگی با خودرو به راحتی میسر نبوده

2- سطح میانی لاستیک به سرعت سائیده می شود

3-خطرات ناشی از وقوع تصادفات را در اثر انحرافات فرمان به دنبال خواهد داشت.

ب ) متناسب بودن لاستیک

تایرهای زوجی ولاستیکهای هرخودرو بایدازنظر نوع وآج باهم یکنواخت باشندتاباعث سائیدگی غیریکنواخت لاستیک نگردد.بعلاوه عدم تناسب لاستیکها به کمک ودیفرانسیل نیز صدمه می زند.

ج ) جابجا نمودن لاستیک

هر 8000 کیلومتر بایدلاستیکهای یک خودرورابطورضربدر (1به4و2به3) ومنظم عوض نمایند.

د)سائیدگی نامرتب

اگرآثار سائیدگی نامرتب درلاستیکهامشاهده شد.دلیل براین است که چرخهای خودروبطور دقیق تنظیم نیست وبایدآنراتنظیم نمود.

توجه داشته باشید که وجودفشار بادصحیح درتایرهای دارای امتیازاتی بشرح ذیل می باشد.

الف) داشتن تسلط بیشترراننده درحرکت خودرو.

ب )داشتن ترمزدقیق تردرحرکت وپیچیدن خودرو.

ج )صرفه جوئی درمصرف سوخت. ضمنا کمترین تغییردرشکل تایرها موجب افزایش اصطکاک چرخشی اتومبیل درجاده ها می گردد.

د)افزایش عمرودوام بیشتر تایرها.

بالانس چرخها:

اگر بالانس چرخها دقیق انجام گرفته باشد،رانندگی بسیار آسان بوده و در ضمن از سائیدگی آج لاستیکها نیز کاسته می شود.

بالانس غلط چرخها ، و نا میزان بودن آنها ، باعث بروز ارتعاشات آزار دهنده و سائیدگی نا همگون لاستیکها       می گردد.

نحوه تعویض تایرپنچر:

1-    خودرورادرمحلی سفت وهموار متوقف وترمزدستی راکشیده ودسته دنده رادروضعیت دنده یک ویاعقب قرارداده وجلوی چرخ مخالف موقعیت جک راباآجریاسنگ مهار نمائید.

2-    ابتداتایر زاپاس راازداخل صندوق عقب خارج نموده ودر نزدیکی تایر پنچر قراردهید.

3-    هریک ازپیچهای چرخ رابرخلاف جهت عقربه های ساعت شل کرده وتازمانیکه لاستیک کاملا ازروی زمین بلندنشده هیچیک ازمهره ها رابیرون نیاورید.

4-    سرجک رادرمحل مخصوص خودقرارداده ودستگیره جک را درجهت حرکت عقربه های ساعت آنقدر بگردانیدتالاستیک ازروی زمین کاملا بلندشود.

5-    لاستیک زاپاس رادرجای لاستیک بازشده قرارداده وپیچهای چرخ رابادست تاآخرسفت کنید.سپس باآچارچرخ پیچهای چرخ رابصورت ضربدری سفت کرده جک راچرخانده ولاستیک راپائین آورید.مجددا پیچهای چرخ راسفت ومحکم نمائید.

یادآوری مهم:

1-    فشاربادتایرهارابایدهنگامی که تایرهاسردمی باشند اندازه گیری کرد.زیراتایرهای گرم همواره دارای فشارباداضافی می باشند هیچ وقت نباید درحالیکه لاستیکها گرم هستند فشارباداضافی آنهاراخالی کرد.

2-    بالانس چرخهابایددقیق انجام شود.بالانس چرخهارانندگی رابسیارآسان نموده ودرضمن ازسائیدگی آج لاستیکها نیزکاسته می شود.

3-    چون آج لاستیکها به مرور زمان سائیده وصاف شده وضریب اطمینان آن درزمان گرفتن ترمزکم شده وخطربروزتصادف افزایش می یابدبنابراین بایستی دقت لازم درحفظ ونگهداری آنها بعمل آیدضمنا جنس ونوع لاستیک دررانندگی بدون خطر حائز اهمیت است.

 

 


 
جمعه 6 مرداد‌ماه سال 1385
آشنائی با وسیله نقلیه(قسمت چهارم)

دستگاه برق رسانی

دستگاه برق رسانی که در زمان انتهای تراکم و ابتدای انفجار باعث جرقه زدن شمع می گردد.

اطلاعات مختصری در زمینه باتری ، مدارهای الکتریکی ،دینام، استارت،کویل،دلکو

 

الف )باتری

                                             

دستگاهی است که انرژی شیمیائی را به انرژی الکتریکی تبدیل می کند. به عبارت دیگر انرژی الکتریکی را به صورت انرژی شیمیائی در خود ذخیره کرده سپس به صورت انرژی الکتریکی پس می دهد. هر باتری دارای دو قطب می باشد که صفحات مثبت در داخل باتری بهم متصل شده تشکیل قطب مثبت و صفحات منفی نیز به هم وصل شده قطب منفی را تشکیل می دهند.

تشخیص قطبین از یکدیگر

معمولاً قطب مثبت را قطورتر ار قطب منفی می سازند و با قطب مثبت را با علامت(+)یا (P) ویابا حلقه پلاستیکی قرمز رنگ و قطب منفی را با علامت (-)یا(N)و یا با حلقه پلاستیکی سیاه یا آبی رنگ مشخص می کنند.

 اگریک سیم به یک قطب و یک سیم دیگر را به قطب دیگر وصل کنیم سپس دو سر دیگر سیمها را داخل محلول آب نمک قرار دهیم از اطراف هر کدام از سیمها که حباب بیشتری متصاعد شود آن سیم مربوط به قطب منفی است.

نگهداری  باتری:

برای دوام افزایش طول عمر باتری باید باتری همیشه در حال شارژ باشد و اگر باتری مدت زیادی شارژ نشود،صفحه های آن سولفاته شده وغیر قابل استفاده خواهد شد و در زمستان یخ می زند.غلظت آب باتری باید اندازه باشد و سطح آب باتری مقداری از درب باتری پائین تر بوده بطوریکه روی پلیت های باتری (یک سانتی متر بالای صفحات)مایع باتری قرار گرفته باشد  وهفته ای یک بار کنترل شود. بستهای باتری با استفاده از جوش شیرین و آب گرم تمیز و محکم شود و روی بستهاگریس مالیده شود و هیچگاه برای بستن یا باز کردن بستهای باتری فشار یا ضربه به آنها وارد نیاورید، برای اندازه کردن آب اسید داخل باتری در تابستان آب مقطر ودر زمستان آب اسید اضافه شود. و سوراخهای هواکش درب خانه های باتری باز باشد و از قرار دادن ابزار کار و اشیائ فلزی بر روی باتری خودداری شود.

الکترولیت یا اسید باتری:

مایع داخل باتریهای سربی محلول اسید سولفوریک H2SO4 میباشد که به نسبت 75% آب مقطر و 25% اسید تهیه میشود.

درصد مخلوط اسید و آب مقطرو غلظت آنرا توسط هیدرومتر یا اسید سنج تعیین میکنند.

توصیه 1- موقعی که برای مدت طولانی نخواهید از خودرو تان استفاده کنید به مرور زمان برق باتری تخلیه  می شود در اینصورت برای جلو گیری از خالی شدن برق باتری ابتدا باید آن را خشک نموده و سپس  باتری را دور از رطوبت نگهداری نمائید.

توصیه 2- موقعی که استارت می زنید و برق به صفحه نمایشگر سرعت نمی رسد ابتدا باتری را بررسی کنید و سر باتری یا بست ها و یا کابل ها را بررسی نمائید.

توصیه 3- از اتصال کوتاه نمودن قطبهای باتری بپرهیزید زیرا باعث ترکیدن باتری و ایجاد ضایعه میگردد.

توصیه 4- دقت شود که سوراخهای هواکش  درب خانه های باتری باز باشند.

ب) مدارهای الکتریکی

مدارهای اصلی الکتریکی خودروها عبارتند از:

1- مدار جرقه                2- مدار شارژ                     3-مدار روشنائی

علاوه بر مدارهای اصلی فوق ،در اکثر خودروها مدارهای فرعی نیز وجود دارد که از جمله مدار استارت ،مداربوق،مداربرف پاک کن،وغیره می باشد.

مدار جرقه:

بر دونوع است:

1-    مدار اولیه یا مدار فشار ضعیف

2-    مدار ثانویه یا مدارفشار قوی.

اگر یک موتور احتراق داخلی که به کمک جرقه شمع کار می کند بخواهد بطور صحیح و مناسب به کار خود ادامه دهد. لازم است که جرقه درست در لحظه معین و مورد نیاز به الکترودهای شمع آن تحویل داده شود. اکثر عیوب جزئی و اشکالات که باعث روشن نشدن و یا درست کار نکردن موتور می شود را می توان به درست کارنکردن سیستم جرقه نسبت داد.

اصول کار مدار جرقه بصورت زیر است:

ولتاژ خیلی کم باتری(12ولت)به کمک کویل و پلاتینهای دلکو در لحظه معینی به ولتاژ نسبتاً زیادی تبدیل شده و به وسیله چکش برق و درب دلکو به شمع سیلندری که در اواخر مرحله تراکم قرار دارد منتقل می شود. بدین صورت که هنگامی که دهانه پلاتینهای دلکو بسته است هسته مرکزی کویل در اثر عبور جریان باتری از سیم پیچی اولیه کویل آهنربا شده و درست در لحظه ای که دهانه پلاتینهای دلکو بوسیله چهار ضلعی میل دلکو از یکدیگر جدا می شوند، به کمک خازن (فیوز دلکو)ولتاژ فوق العاده زیادی در سیم پیچی ثانویه کویل پدید می آید ،این ولتاژ زیاد به برج مرکزی درب دلکو منتقل شده و از آنجا توسط چکش برق و بنا به ترتیب احتراق صحیح به شمع سیلندری از موتور که در حوالی انتهای مرحله تراکم قراردارد می رسد(هر یک از برجهای فرعی درب دلکو توسط سیم ولتاژ زیاد که به وایر موسوم است به یکی از شمع ها متصل هستند.ضمناً برج اصلی درب دلکو نیز توسط وایر به برج مرکزی کویل مرتبط است).

ج) کویل و ساختمان آن:

کویل ترانسفورماتور فشار قوی است که وظیفه دارد ولتاژ ضعیف باتری را بین 5000تا 25000 ولت افزایش دهد.علت اختلاف دو عدد فوق شرایط مختلف کار موتور می باشد که در حالت عادی احتیاج به ولتاژ بین 5 تا 10 کیلو ولت ولی در شرایطی که هوا سرد است یا مقاومت در دهانه پلاتینهای شمع زیاد است مانند رسوب گرفتگی، زیاد بودن سوخت کاربراتور، روغن سوزی داشتن موتور و غیره ولتاژ جرقه باید بیشتر باشد.

 کویل از قطعات:

1- سیم پیچهای اولیه

2-سیم پیچهای ثانویه

3-هسته کویل

4- غلاف یا جلد کویل

5-مقاومت کویل  تشکیل یافته است.

د) دلکو:

دستگاهی است که با انرژی گرفتن از موتور وظیفه قطع و وصل جریان مدار اولیه کویل را به عهده دارد.

وظیفه دلکو در مدار جرقه زنی به شرح زیر است:

1- قطع و وصل مدار اولیه توسط پلاتین

2- تقسیم ولتاژ قوی خروجی کویل بین شمعهای موتور برحسب ترتیب احتراق هر موتور

3- تنظیم پیش جرقه متناسب (آوانس) برحسب دور و نیاز موتور بطور خودکار

پلاتین: در دلکوهای معمولی اتومبیلها برای قطع و وصل مدار اولیه کویل برای ایجاد جریان جریان متغیر از پلاتین استفاده میشود. چون برق باتری از نوع جریان مستقیم است و برای بالا بردن ولتاژ در مدار ثانویه کویل نیاز به جریان متغیر است .

درب دلکو: ولتاژ قوی کویل را دریافت داشته و سپس توسط چکش برق بین شمعها تقسیم مینماید.

خازن دلکو: جهت بالا بردن ولتاژ در ثانویه به کار میرود.

چکش برق: وظیفه دارد برق ولتاژ قوی در دلکو را بطور منظم به وایرها جهت جرقه شمع برساند. جنس چکش برق هم مانند در دلکو عایق بوده و در مقابل حرارت نیز مقاوم است.

تنظیم دهانه پلاتین:پس از هر تعویض یا سرویس باید دهانه پلاتین توسط فیلر اندازه گیری شود که این اندازه در اتومبیلهای مختلف متفاوت است. در مورد پیکان این مقدار 4ر0 میلیمتر می باشد.

نگهداری دلکو:

هر8000کیلومتر دردلکورابازکنیدوهنگامی که چکش برق راازروی میل دلکو برمی دارید،دوسه قطره روغن موتورداخل سوراخ میل دلکوبریزید.این کارباعث می شود وزنه های مربوط به آوانس وزنه ای دلکو روغنکاری شوندوگیرنکنند.درضمن این روغن شفت دلکورانیز روغنکاری می کند .همچنین مقداری گریس یاوالوالین به قسمت چهارضلعی میل دلکو که زایده فیبری پلاتین متحرک روی آن حرکت می کندبمالید.میل دلکورابیش ازاندازه روغنکاری نکنید،زیرا ممکن است مقدار زیادآن باعث شودکه دهانه پلاتین ها نیز چرب شودودرمدار جرقه اشکال ایجادکند.

بعدازهر 8000کیلومتر سطوح تماس پلاتین هابایکدیگررابررسی کنید.اگر روی سطح تماس یکی ازپلاتین ها برجستگی وروی سطح تماس پلاتین دیگر فرورفتگی به وجودآمده باشدبایدپلاتین هاراعوض کنید.

ه) شمع:

آخرین قطعه مدار ثانویه است که ولتاژ قوی کویل را بصورت پرتاب جرقه در آورده و باعث  انفجار در اتاق احتراق می شود.

عیبیابی موتور از طریق شمع:

از رنگ الکترود شمع میتوان به عیب آن پی برد:

اگر پایه شمع به رنگ قهوهای و الکترود آن به رنگ خاکستری باشد نوع شمع برای موتور مناسب است. موتور در شرایط خوبی کار میکند. سوخت و هوای آن مناسب است. روغن سوزی ندارد. زمان جرقه زنی مناسب است.

اگر پایه شمع قهوهای روشن و الکترودهای آن به رنگ سفید باشد. نوع شمع برای موتور مناسب نیست. سوخت مناسب نیست یعنی هوا نسبت به سوخت بیشتر است به همین دلیل شمع حرارت زیادی دریافت میکند.

اگر پایه و الکترودهای شمع دوده گرفته باشد. شمع مناسب نیست. یعنی شمع سرد است. سوخت مناسب نیست یعنی بنزین نسبت به هوا بیشتر میباشد. موتور سرد کار میکند.

اگر پایه و الکترودهای شمع دود زده و چرب باشد. موتور روغن سوزی دارد. شمع مناسب نیست یعنی سرد است. سوخت مناسب نیست.

توصیه می شود هر 8000 کیلومتر شمع ماشین را تمیز و هر 16000 کیلومتر آنرا تعویض نمائید

و) استارت

دستگاهی است که انرژی الکتریکی را به مکانیکی تبدیل نموده و مکانیزم آن راه اندازی موتوربوده و انرژی اولیه خود را از باتری تأمین می کند.

ز) دینام

 دستگاهی است که محرک آن موتور بوده و انرژی مکانیکی را به الکتریکی تبدیل می نماید کاربردآن جهت تأمین انرژی الکتریکی دستگاههای مصرفی خودرو و شارژ باتری می باشد.

ح ) آفتامات

دستگاهی است که به منظورتنظیم ولتاژ و جریان خروجی دینام بکار رفته است.

توجه:به یاد داشته باشید که معمولاً شمع های موتور بازائ هر 5000کیلومتر مسافت نیاز به سرویس دارند و عمر شمع ها نیز بین 25000تا 35000کیلومتر می باشند.

 

آشنایی بادستگاه انتقال نیرو ( انتقال حرکت به چرخها)

در خودرو دستگاههائی لازم است تا نیروی تولید شده موتور رابه چرخها منتقل نموده وخودرو رابه حرکت درآورد ویادرموقع توقفهای کوتاه نیروی موتور راازچرخها قطع نماید .برای انتقال نیروی موتوربه چرخها ، بین موتور وچرخها دستگاه  مختلفی به نام دستگاههای انتقال نیرو واقع شده است.

دستگاههای انتقال نیرو شامل دستگاههاوقطعاتی هستندکه بین موتوروچرخهاقرارگرفته ونیروی حاصله موتورراپس ازتغییر وتبدیل به چرخها منتقل وسبب حرکت خودرومی گردند. محور حرکت بستگی به سیستم خودروممکن است درچرخهای عقب ویاچرخهای جلو قرار گرفته باشد.

دستگاه انتقال به ترتیب بعدازموتورعبارتنداز:

1-دستگاه کلاچ

2- دستگاه جعبه دنده

3- میلهای گاردان وقفلهای گاردان

4-محورها (گرداننده های نهائی دیفرانسیل، میل پلوسها)

الف)تعریف کلاچ

کلاچ برای قطع و وصل نیروی موتور به گیربکس به کار می رود.حرکت اتومبیل از حال سکون باید به نرمی صورت گیرد پس ارتباط بین موتور و گیربکس باید به تدریج برقرار شود .تعویض دنده در حرکت و یا خلاص کردن دنده به منظور توقف خودرو نیز از وظایف کلاچ است .

به طور کلی کلاچ وظیفه دارد

1- انتقال قدرت مطمئن بدون لرزش وبوکسباد خود دستگاه کلاچ

2- سبک بودن تا در مقابل  دور موتور دور کافی داشته  باشد.

و قطعات آن عبارت است از

1- صفحه کلاچ

 2- دیسک کلاچ

 3- پدال

 4- دوشاخه کلاچ

 5- بلبرینگ کلاچ

نحوه عمل دستگاه کلاچ:

توسط فشار پای راننده به پدال کلاچ نیروی وارده از طریق اهرم بندی یا فشار هیدرولیکی به دو شاخه کلاچ و سپس به آسیابک یا خورشیدی دیسک منتقل شده و در نتیجه صفحه فشار دهنده به عقب کشیده شده و صفحه کلاچ از فلایویل جدا و در نتیجه انتقال نیروی موتور از گیربکس قطع میشود و با رها کردن مجدد پدال کلاچ فنرهای صفحه فشار دهنده دیسک ، صفحه کلاچ را مجدداً به فلایویل محکم چسبانده و در نتیجه نیروی موتور انتقال پیدا می کند.

نگهداری  سیستم کلاچ :

مفصل بندیهاوگریس خورآن بایدبه موقع گریس کاری شود ومیزان خلاصی کلاچ اندازه باشد.

بازدیدازعمل کلاچ ازنظر بکسبادکردن ، صداکردن ، ارتعاش یا لرزش ولق بودن اهرم بندیها وترک خوردگی یا شکستگی باید امتحان شودودرصورت وجودمعایب به موقع به تعمیرگاه مراجعه شود.

پس از هر 8000 کیلومتر ویا هر سه ماه ، هر کدام که زودتر اتفاق بیفتد، سطح مایع داخل مخزن ذخیره ای که در بالای پمپ کلاچ واقع شده است را نگاه کنید. سطح مایع مخزن بالای پمپ ترمز را نیز ببینید. اگر سطح مایع کمی پایین است آن را پر کنید ولی اگر سطح مایع به مقدار خیلی زیادی افت کرده است، احتمالاً سیستم دارای نشتی است. اگر نشتی وجود داشت، کارهای لازم را انجام دهید. درپوش مخزن ذخیره را تمیز و سوراخ هواکش واقع روی درپوش را کاملاً بازکنید.  

  عیوب کلاچ، نحوه تشخیص ورفع آنها :

معمولاً عیب عمده ای که در سیستم کلاچ به وجود می آید یکی فرسایش سریعتر از حد طبیعی زغال کلاچ و تمام شدن آن و دیگری فرسایش لنت (صفحه کلاچ) است.

عیب اول در اثر نیم کلاچ گرفتن زیاد و استفاده بی مورد از پدال و قرار دادن پا روی آن ناشی می شود.

عیب دوم در اثر فرسایش بیش از حد طبیعی صفحه کلاچ شروع می شود و با بکسباد کردن کلاچ آشکار می گردد. یعنی در این حالت موتور با سرعت طبیعی می چرخد اما خودرو به طور مناسب شتاب نمی گیرد و در سربالایی ها حرکت آن آهسته می شود.  

2- اشکال در آزاد شدن صفحه کلاچ هنگامی که پدال کاملا فشرده است .این اشکال ممکن است به واسطه یک یا چند عامل مختلف باشد. از نشانه ها یا علائم این اشکال جا نرفتن یا مشکل جا رفتن دنده ها است هنگامی که خودرو ایستاده و موتور روشن است و همچنین هنگامی که دنده جا می رود همراه با صدا و تکان خودرو است.

 3- گاهی اوقات ممکن است هم زغال کلاچ و هم صفحه کلاچ همراه با هم فرسوده شده باشند. از نشانه های این عیب ایجاد صدای نا متعارف هنگام فشار دادن پدال کلاچ است و در این حالت نیز پیاده کردن کلاچ ضروری است.

4- عیب دیگر کلاچ لرزش خودرو است .این لرزش مخصوصاً هنگامی که پا از روی پدال برداشته می شود و موتور و جعبه دنده در گیر می شوند قابل ملاحظه تر می شود. هر چند که با کلاچ گرفتن امکان دارد لرزش خودرو مشهود تر شود با این وجود ممکن است عیب اصلی از کلاچ نباشد.

 

دستگاه جعبه دنده

جعبه دنده برروی خودرو بلافاصله بعد از کلاچ واقع شده ونیرو راازکلاچ گرفته وبه محورها ویاسایر قسمتهای دستگاه انتقال می رساند . جعبه دنده قادر است مانند کلاچ نیروی موتورراقطع ووصل نمایدوهمچنین می تواند دور وقدرت موتور رابه قدرت وسرعتهای مختلف تنظیم نماید.راننده خودرو به کمک دسته دنده می تواند دروضعیتهای مختلف سرعت وقدرت لازم رابه چرخهابدهد(دنده های 1و2و3و... ) وجعبه دنده قادر است جهت حرکت خودروراتغییر داده تا مواقعی که لازم است خودروبه طرف عقب حرکت نماید.

تعویض دنده معکوس:

هنگامیکه مجبور هستید در ترافیک سنگین سرعت خودرو را کاهش دهید و یا در سر بالایی ها رانندگی کنید، قبل از آنکه به موتور فشار آید ،از دنده معکوس مناسب استفاده کنید.دنده معکوس احتمال ریپ زدن موتور را کاهش داده و برای افزایش سرعت ، شتاب بهتری به خودرو می دهد.

نگهداری  جعبه دنده:

دسته دنده درمحل دنده های مختلف به طرز صحیح قرارداده شود . حداکثر سرعت مجاز درهردنده رعایت شود. دنده صحیح درشرایط رانندگی انتخاب شود.خودروزیادترازظرفیت بارگیری نشود ازجعبه دنده درغیرازمواقع ضروری به عنوان ترمزاستفاده نشود.سطح روغن ونوع روغن کنترل شود.

علاوه بر بررسی سطح روغن جعبه دنده که باید پس از هر 8000 کیلومتر انجام دهید کارخانه سازنده توصیه کرده است که برای خودرو نو پس از 800 وپس از آن هر 50000 کیلومتر روغن جعبه دنده را عوض کنید.

برای بررسی سطح روغن جعبه دنده باید خودرو را روی سطح افقی قرار دهید و پیچ ریختن و بررسی روغن جعبه دنده را که در طرف راست پوسته آن قرار گرفته است، باز کنید. در صورت پایین بودن سطح روغن، آنقدر به آن واسکازین با مشخصات صحیح اضافه کنید تا اینکه سرازیر شود. برای دیدن این حالت در هوای سرد ممکن است کمی زمان لازم باشد. درچنین حالت بیش از اندازه جعبه دنده را از روغن پر نکنید زیرا ممکن است فشار داخلی اضافی که در حین کار به وجود می آید باعث ترکاندن کاسه نمد و یا نشت روغن شود.

برای تخلیه وپر کردن مجدد واسکازین جعبه دنده ابتدا خودرو را برای زمان کافی به کار اندازید تا گرمای کافی از موتور به جعبه دنده منتقل شود وواسکازین جعبه دنده را رقیق تر کند. آنگاه خودرو را روی سطح افقی قرار دهید و پیچهای تخلیه و پر کردن واسکازین جعبه دنده را باز کنید

جعبه دنده اتوماتیک:

از مزیت های جعبه دنده اتوماتیک این است که دنده ها را بطور خودکار تعویض می کند و وظایف راننده را کاهش می دهد، در نتیجه او مجبور نخواهد بود در تعویض دنده ها مهارت خاص رانندگی را داشته باشد.در این نوع  سیستم های انتقال قدرت ، متناسب با مقاومت مسیر حرکت ،که به وزن،سرعت و موقعیت خودرو بستگی دارد ، در مواقع لزوم تعویض دنده ها بطور خودکار صورت می گیرد.در جعبه دنده های معمولی سرعت بیش از حد و یا ناهماهنگی بین سرعت چرخهابه ویژه اگر راننده غیر ماهر باشد، به استهلاک سریع قطعات خواهد انجامید ، در صورتیکه در جعبه دنده های اتوماتیک راننده تنها به اهرم تغییر وضعیت دنده ها و پدال گاز برای سرعت گیری نیاز دارد. جعبه دنده های اتوماتیک به مجموعه ای به نام مبدل گشتاور مجهز می باشند.مجموعه نامبرده با روغن کار   می کندو دوام کافی دارد . با انتقال حرکت آرام از موتور، از وارد شدن ضربات ناگهانی به اجزای مسیر انتقال قدرت جلوگیری میکند و در نتیجه تعمیرات را کاهش میدهد.

 

جدول عیب یابی جعبه دنده

عیب

علت

جزئی ویا جدی

1ـ دسته دنده لق می خورد وصدا می دهد.

1ـ فرسایش زیاد درکلاهک کروی زیردسته دنده وپین مربوطه یاشل بودن پیستون ضامن دنده عقب.

2ـ شل بودن سیبک تعویض

جزیی : می توان درحالی که جعبه دنده روی خودرو قرارداردآن راتعمیر کرد.

جدی : پیچ قفل کننده ممکن است داخل جعبه دنده بیفتدوموجب دردسرشود.

2ـ یک یاچند دنده خوب سنکرونیزه نشده است.

1ـ فرسایش در دنده های برنجی ویافرسایش درخارموشکیها.

جزئی : برای چندصدکیلومتر          می تواند ادامه داشته باشد.

3ـ بیرون زدن یک یاچنددنده.

1ـ ضیعف شدن فنرداخل ماهکها.

2ـ فرسایش ماهکها.

3ـ فرسایش یاکچل شدن   سردنده ها درمحل در گیر شدن با کشویی تعویض

4ـ فرسایش کشوئیهای تعویض.

بستگی به این داردکه چنددنده بیرون می زند وتا چه اندازه درهنگام رانندگی ممکن است خطرآفرین باشد.

4ـ زوزه کشیدن یا ارتعاش ولرزش بیش ازحدجعبه دنده که ممکن است خیلی سریع منجر به عیوب دیگرشود.

1ـمعیوب بدون بلبرینگ ها ویا فرسایش کلی آنها.

جدی : ممکن است باعث خردکردن یا قفل شدن جعبه دنده شودکه دراین صورت خطرناک است.

5ـ باصدا ومشکل جارفتن دنده ها.

1ـ کلاچ به طور صحیح عمل       نمی کند.

 

6ـ لق وغیر موثر بودن اهرم انتخاب دنده.

1ـ فرسایش کلی مکانیزم انتخاب دنده .

جدی : ممکن است خطرناک باشد زیرا راننده نمی تواند خودرو را درست کنترل کند.

میل گاردان و چهار گاردان(قفل گاردان):

نیروی موتور از جعبه دنده با زاویه ای متغیر به محور چرخها منتقل می شود. زاویه متغیر به خاطر ناصافی جاده و دست انداز ها پیش بینی شده است . این کار بوسیله میل گاردان  شامل محورها ،اتصال برش دار، اتصال عمومی و تکیه گاه مرکزی با یاتاقان بلبرینگ دار ، انجام می شود.

 

نگهداری  میل گاردان:

چهارشاخه های گاردان گریسکاری شود.به وسیله سریع رهاکردن کلاچ به میل گاردان ، چهارشاخه ها ضربه واردنشودو هر دو ماه یکبار بازرسی شودکه در صورت اشکال برطرف گردد


 
جمعه 6 مرداد‌ماه سال 1385
آشنائی با وسیله نقلیه(قسمت سوم)

 

 

نگهداری سیستم روغنکاری موتور:

الف)بازدید روغن موتور:

1ـ دقت کنید که خودرو روی سطح صاف و مسطحی پارک شده باشد .

2ـ موتور را روشن کرده وتادرجه حرارت متوسط آن را گرم کنید.

3ـ موتور را خاموش کرده وبه مدت پنج دقیقه صبر کنید تا روغن کاملا به کارتر روغن بر گردد

4ـ گیج روغن را بیرون کشیده وآن را تمیز کرده سپس مجددا در جای خود قرار دهید .

5ـ گیج روغن را بیرون کشیده در صورتیکه مقدار روغن بین دو علامت باشد میزان آن در حد قابل قبول  می باشد.

اگر مقدار آن نزدیک به (L)یا کم باشد به مقدار کافی روغن اضافه نماییدتا به سطح (F)یا پر برسد .توجه داشته باشید که مقدار روغن از (F)تجاوز نکند.زیرا موجب خواهد شد تا مقداری از روغن اضافی کارتر به سر شمع ها نفوذ کرده باعث ،دود کردن موتور ودود گرفتن سر شمع ها و سر پیستونها واتاق احتراق شود .

6ـ سطح روغن موتور بایستی بطور مرتب هر هفته یکبار ویا در هر توقف برای سوختگیری بازدیدشود.

ب )باید توجه داشت که هیچ وقت فشار روغن از حد تعیین شده پایین تر نیاید چنانچه درحین رانندگی فشارروغن دچار افت شده باشد بایستی بلافاصله موتور را خاموش کرده وبه تعمیرگاه مجاز جهت رفع اشکال ونقص فنی مراجعه کرد.

ج)روغن موتور باید در کلیومتر قید شده در کارت سرویس (بازدید )خودرو تعویض شود.کارت سرویس (بازدید)کارتی است که تاریخ و کیلومترتعویض روغن وبازدید سایر قسمتها در آن قید شده و باتوجه به نوع روغن کیلومتر بعدی تعویض مجدد روغن نیز در آن ثبت شده است و در محل مناسبی در جلو داشبورد ودر معرض دید راننده قرار می گیرد.

د)درفصول مختلف سال باید روغن مناسب همان فصل به کار برده شود.

ه)گردوخاک وآب و بنزین باعث کثیف شدن روغن می گردد برای جلوگیری از آن باید صافی هوای کاربراتور و کارتر تمیز باشد.

و)در هنگام گردش روغن وعبور از صافی (فیلتر)روغن اجرام در فیلتر باقی مانده وروغن پس از تصفیه شدن نسبی از ذرات صافی ، به صورت یک مایع روان وتمیز و روان کننده وارد کانالهای روغن شده ومشغول روغنکاری قطعات می گردد .لذا اهمیت تعویص به موقع فیلتر روغن به خوبی مشخص است،ضرورت دارد به ازای هر دو الی سه نوبت تعویض روغن (بستگی به نوع فیلتر)نسبت به عوض کردن فیلتر روغن نیز اقدام شود.

 

روغن سوزی چیست وعلائم آن کدامند؟

نفوذ روغن به پیستون یا محفظه احتراق عامل اصلی روغن سوزی در موتورها  است . در این صورت روغن همراه با سوخت می سوزد و دود آبی رنگ از اگزوز اتومبیل خارج می شود یا به عبارت دیگر هرگاه روغن به دلایل مختلف به بالای پیستون (محفظه احتراق)نفوذ کند همراه با گازهای متراکم می سوزد.

علائم عمده:

 1- خروج دود آبی از لوله اگزوز

 2- روغن زدن سرشمعها

 

انواع روغن مصرفی در خودرو و محل مصرف آنهارا نام ببرید؟

1-    روغن موتور: محل مصرف داخل موتور

2-    واسکازین: محل مصرف در داخل جعبه دنده(گیربکس) و دیفرانسیل

3-    روغن ترمز: محل مصرف در داخل ترمز وکلاچ

4-    گریس: محل مصرف در داخل کلیه گریس خورها (لولای در،چرخ)

5-    والوالین: محل مصرف در داخل توپی چرخها

6-    هیدرولیک: محل مصرف در داخل مخزن روغن در صورت داشتن فرمان هیدرولیک

 

 

 

 دستگاه سوخت رسانی

دستگاه سوخت رسانی که مخلوط بنزین و هوا را به نسبت معینی تأمین می نماید.

بنزین:  بنزین سوخت مایعی است که معمولاً از نفت گرفته میشود و در محیط باز فرار می باشد. برای جلوگیری از ضربه زدن بنزین در موقع احتراق به سرسیلندرها تا چند سال پیش تقریباً تا 3 میلی گرم تترا اتیل سرب که مادهای است سمی به هر لیتر بنزین اضافه می کردند تا عدد اکتان بنزین بالا رفته و بنزین روانتر بسوزد . بنزین که خاصیت ضربه زدن آن حداقل باشد دارای عدداکتان 100 است. بنزین معمولی دارای 79 تا 80 اکتان است. بنزین خوب دارای 84 تا 90 اکتان و بنزین سوپر دارای 88 تا 95 اکتان است. جهت بوجود آوردن احتراق در موتورهای احتراق داخلی نیاز به هوا و بنزین میباشد

متعلقات سیستم سوخت رسانی:

الف) باک و لولههای رابط

ب) پمپ بنزین

ج)لوله های بنزین

      د) دستگاههای نشان دهنده بنزین

     ه) کاربراتور

و) فیلتر هوا

تمام اتومبیل های که بنزین مصرف می کنند دارای مخزن بنزین ،تجهیزات صاف کننده و لوله کشی لازم برای اتصال مخزن بنزین به پمپ بنزین و کاربراتور می باشند.

الف) باک(مخزن سوخت)

مخزن بنزین معمولاً در عقب و یا در قسمت جلو و یا زیر صندلی راننده بسته می شود. این مخزن از روق آهنی ساخته شده وبه اسکلت ماشین متصل می گردد. انتهای بیرونی این مخزن به وسیله در پوش باک پوشیده         می شود. در باک سوراخ و یا شکافی وجود دارد که فضای داخل مخزن بنزین را به هوای آزاد مربوط می کند. بنابراین فشار سطح بنزین داخل باک معادل فشار جو است. در قسمت تحتانی مخزن لوله ای که بنزین را خارج می کند متصل می شود.در داخل باک دستگاهی قراردارد که به کمک آن و دستگاه دیگری که جلو راننده نصب می شود،می توان به مقدار بنزین در داخل باک پی برد. در داخل بعضی از مخازن،صفحات عمودی به نام صفحات موج گیرنصب شده که از حرکت شدید و تلاطم سوخت در داخل مخزن ضمن حرکت جلوگیری   می کند.

ب) پمپ بنزین: دستگاهی است که وظیفه انتقال سوخت، از باک تا کاربراتور را به عهده دارد.

 

ج) لوله های بنزین : بنزین توسط لوله به پمپ متصل می شود، لوله بنزین معمولاً از یکی از دو قسمت شاسی عبور می دهند و آن را با بستهائی به شاسی متصل می کنند .در محل اتصال پمپ بنزین ،یک لوله قابل ارتجاع به کار رفته است که نوسانات را مستهلک و از شکستن لوله جلوگیری می نماید.

د) دستگاههای نشان دهنده بنزین:

دو نوع گیج بنزین الکتریکی وجود دارد و هر یک شامل دو قسمت است.یک قسمت آن داخل باک قرار      می گیرد(به نام واحد باک)و قسمت دیگر آن جلو راننده قراردارد(به نام آمپربنزین)

ه) کاربراتور:

کاربراتور دستگاهی است که هوا وبنزین( سوخت به صورت ذارت بسیار ریزی وارد هوامی شود) را به یک نسبت معین مخلوط کرده که این نسبت از یک به دوازده الی یک به هیجده(یعنی یک قسمت بنزین وبقیه هوا)مخلوط شده و در اثر مکش پیستون (در زمان تنفس)مخلوط هوا و بنزین بصورت پودر از طریق منیفولد(راهگاه) هوا وارد حجم سرسیلندر گردیده و با جرقه حاصل از شمع در حالت (انفجار)محترق شده که منجربه حرکت پیستون و حرکت میل لنگ و نهایتاً به حرکت در آمدن موتور می گرددو دارای مدارهای مختلف میباشد مدارهای آن بشرح ذیل میباشد:

1-    مدار شناور

2-    مدار دور ارام

3-    مدار دور اصلی

4-    مدار کمکی( پمپ شتاب دهنده)

5-    مدار ساسات

کار مدار ساساد غنی سازی سوخت است و در زمان سرد بودن موتور به ساساد نیاز داریم اگر در زمانیکه موتور گرم است از ساساد استفاده شود موتور خاموش می گردد.

توضیح اینکه در بعضی از خودروها به جای کاربراتور سیستم انژکتورقراردارد که به منظور پاشیده شدن سوخت به داخل موتور(سرسیلندرها) بکار می رود.

و) فیلتر هوا

فیلتر یا صافی هوا بر روی کاربراتور بسته می شود و وظیفه آن تصفیه هوا از وجود نا خالصیها از قبیل گرد وخاک و ذرات معلق در هوا بوده که بازدید مستمر و تمیز کردن و تعویض به موقع آن در کاهش مصرف سوخت و کارکرد منظم موتور تأثیر بسزائی دارد

نکته: در سرعت بالای 100 کیلومتر بر ساعت مصرف بنزین یک ونیم برابر می شود .سرعت مناسب برای مصرف بهینه سوخت پیکان 80 کیلومتر بر ساعت می باشد.

انژکتور:انژکتور دستگاهی است که سوخت مصرفی را بصورت پودر در آورده و آن را با فشار و قدرت لازم به داخل سیلندر می پاشد و موجب افزایش قدرت، کاهش مصرف سوخت، گشتاور بالاتر، عملکرد بهتر موتور در هوای سرد و از همه مهمتر عدم آلودگی هوا می گردد.عنوان تزریق یا انژکسیون ممکن است خواننده را به اشتباه انداخته و آنرا در ردیف دیزل قلمداد نماید ، لازم به ذکر است که موتور انژکتوری با موتور دیزل تفاوتهای بنیادی دارد.

 


 
جمعه 6 مرداد‌ماه سال 1385
آشنائی با وسیله نقلیه(قسمت دوم)

دستگاه خنک کننده

چون در موتور عمل احتراق صورت می گیرد بنا براین درقطعات داخل موتور اتومبیل حرارت تولید می شود و اگراین حرارت به وسیله دستگاه خنک کننده گرفته نشود، باعث خسارات زیادی می گردد و از طرفی کمبودحرارت نیز باعث خرابی موتور خواهد شد پس موتور باید همیشه دارای حرارت متعادل باشد. بهترین حرارت برای موتور 8/73 الی 82 درجه سانتی گراد (65 الی182 درجه فارنهایت)است.

انواع دستگاههای خنک کننده

الف)دستگاه خنک کننده مستقیم، که کلیه دستگاه با هوا خنک می شود.

ب) دستگاه خنک کننده غیر  مستقیم، که کلیه دستگاه با آب خنک می شودو دارای رادیاتور می باشند.

متعلقات دستگاه خنک کننده:

الف )شیلنگ تحتانی

ب) پمپ آب

پ) تسمه

ج) بدنه سیلندر

د) رادیاتور

ه) سرسیلندر

و) ترموستات

ز) شیلنگ فوقانی

ح) پروانه

·           رادیاتور : مخزنی از جنس مس می باشد که با توجه به کانالهای تعبیه شده در آن ، وظیفه انتقال حرارت موجود در آب را به عهده دارد بنابراین بایستی همواره کنترل نمود که سطح آب در مخزن رادیاتور بیش از دو سانتیمتر پائین تر از دهانه مخزن نباشد.

·          پروانه: وسیله که از موتور به وسیله تسمه و در بعضی خودروها توسط الکتروموتور انرژی لازم را دریافت    می نماید و کار آن، مکش هوا از شبکه های رادیاتور و خنک نمودن آب رادیاتور می باشد.

·          پمپ آب: وسیله ای است که به منظور گردش سریع و راحت آب موجود در رادیاتور و در اطراف موتور بکار رفته و حرکت آن از طریق موتور و تسمه پروانه تامین می گردد بدین صورت که چون همیشه در قسمت پائین رادیاتور آب خنک و در بالای آن آب گرم(برگشت داده شده از موتور)وجود دارد، لذا برای رساندن آب جهت خنک کردن قطعات موتور از شیلنگ پائین رادیاتور ،آب بوسیله مکش حاصل از واترپمپ وارد کانالهای بدنه سیلندرهای موتور شده و پس از گردش در اطراف سیلندرها و خنک کردن آنها ،در حالیکه خود آب مقداری گرم شده از طریق کانالهای سیلندر به گرمترین نقطه موتور که سرسیلندر ها می باشد هدایت و پس از عبور از اطراف سوپاپها وشمعها و خنک نمودن آنها از طریق ترموستات و لوله  های بالا جهت خنک شدن مجدد وارد رادیاتور می گردد.

·                ترموستات: سوپاپی است که درمسیر راه آب برگشتی از موتور به رادیاتور قراردارد و کار آن ثابت نگهداشتن دمای آب موتور می باشد.

با توجه به اینکه بیشترین سائیدگی قطعات موتور زمانی است که موتور در حال سرد کار می کند. در نتیجه برای جلوگیری از این نوع سائیدگی در موتور روشهای مختلفی وجود دارد از جمله نصب ترموستات، استفاده از مواد خنک کننده و پروانه اتوماتیک را میتوان نام برد.

·        منبع انبساط: منبع انبساط ظرفی است با گنجایش حدود 2 لیتر از جنس پلاستیک که در کنار رادیاتور نصب میشود. هنگام جوش آوردن و گرم شدن بیش از حد موتور، آب اضافی رادیاتور با باز شدن سوپاپ فشار در رادیاتور از طریق شیلنگ سر ریز وارد منبع انبساط میشود و از هدر رفتن آب جلوگیری میشود.

تذکر: اتومبیلهایی که منبع انبساط دارند برای اضافه کردن آب نیاز به باز کردن در رادیاتور ندارند بلکه آب را داخل منبع انبساط میریزند این کار به کمتر زنگ زدن رادیاتور کمک میکند.

تسمه)واسطه حرکتی میباشد که حرکت را از فولی میل لنگ گرفته و به فولی واترپمپ و فولی دینام انتقال داده و باعث به گردش دراوردن واترپمپ و دینام می گردد.  

تنظیم کشش تسمه پروانه: اگر انگشت دستمان را روی تسمه گذاشته ویک کیلو گرم نیرو وارد کنیم به اندازه 8 تا 10 میلیمتر بایستی تسمه کشش داشته باشد.

·            ضد یخ:

آب در مقابل سرما یخ می بندد وچنانچه در زمستان ضد یخ در موتور ریخته نشود سیلندر می ترکد.

برای جلوگیری از یخ زدن آب داخل موتور و رادیاتور در هوای سرد زمستان که موجب خسارت زیادی در موتور و رادیاتور میشود از ضد یخ استفاده میشود. جنس ضد یخ باید به گونهای تهیه شود که اثر نامطلوب بر روی قطعات نداشته باشد .

خواص دیگر ضد یخ ، ضد زنگ و ضد جوش بودن آن است به این مفهوم که ضد یخ علاوه بر خاصیت ضد یخ داشتن از زنگ زدگی قطعات داخل موتور جلوگیری میکند و نقطه جوش را نیز بالا می برد. نسبت مخلوط ضد یخ با آب بستگی به سرما و برودت هوا دارد.

محلول ضد یخ در سیستم خنک کننده از منجمد شدن مایع موجود در سیستم جلوگیری وبلوک سیلندر را از خطر ترکیدن محافظت می کند. در صورت موجود نبودن ضد یخ کافی در مایع خنک کننده ممکن است در درجه حرارتهای خیلی پایین حتی در حالی که موتور نیز کار می کند آب در منبع تحتانی رادیاتور منجمد شود. وجود مقدارکمی آب که پس از تخلیه بلوک سیلندر داخل آن باقی می ماند ممکن است در درجه حرارتهای بسیارکم حادثه ساز باشد.

در صورت وجود نشتی آب از سیستم، با اضافه کردن ضد یخ وبه دلیل بالا بودن قابلیت نفوذ این محلول، میزان نشتی سیستم شدیدتر خواهد شد بنابراین قبل از اضافه کردن ضد یخ مطمئن شوید که در سیستم هیچ گونه نشتی وجود ندارد.

جنس ضد یخ متداولی که اثر نامطلوب روی قطعات ندارد، اتیل گلیکول است.

 

طریقه تهیه ضدیخ مناسب:مقدار مناسبی ضد یخ را با نصف مقدار آب مورد نیاز برای پرکردن سیستم در داخل ظرف تمیزی مخلوط کنید. سپس این مخلوط را داخل رادیاتوری که قبلاًآن راشستشوی کامل داده اید، ریخته وبقیه حجم رادیاتور را با آب تمیز پر کنید موتور را روشن کنید و اجازه دهید که ضد یخ با آب کاملاً مخلوط شود.

درصد ضدیخ مورد نیاز(نسبت به گنجایش کل سیستم خنک کننده) در جدول زیر داده شده است.

 

نقطه ای که امکان یخ زدن وجود دارد

نسبت ضد یخ موجود در مخلوط

26- سانتی گراد

25%

33- سانتی گراد

30%

39- سانتی گراد

35%

41- سانتی گراد

40%

47- سانتی گراد

50%

  معمولاً کارهای زیر در اول هر بهار و پاییز باید انجام شود.

1- غلظت ضد یخ- ضد جوش را کنترل کنید که از حداقل ضروری (متناسب با تغییرات دمای هوا) کمتر نباشد.

2- اندازه و شرایط ضدیخ را بررسی نمائید . در صورت کثیف بودن یا داشتن مواد ناشی از زنگ زدن فلزات آن را عوض کنید.

3- دستگاه را برای اطمینان از عدم وجود نشتی ، تحت فشار (ترجیحاً وقتی ضد یخ سرد است) آزمایش کنید.

4- در پوش و لوله متصل به در پوش رادیاتور را بازرسی کنید.

5- لوله ها را بازبینی نمائید و محل اتصال لوله ها را محکم کنید.

6- تسمه پروانه ها را از لحاظ سالم بودن و کشش صحیح ،کنترل کنید.

7- در صورتی که دمای آب رادیاتور بیش از حد گرم یا سرد می شود ، ترموستات را کنترل کنید.

8-در تمام فصول سال محلول ضد یخ در رادیاتور باشد

9- هر دوسال یکبار تعویض گرددو زمان تعویض ابتدای سرمای هر سال می باشد.

·          علل جوش آمدن آب رادیاتور(گرم کردن موتور):

1-    پاره شدن تسمه پروانه یا شل بودن آن.

2-    کمی آب رادیاتور.

3-    کثیف بودن رادیاتور و گرفتگی شیارهای آن.

4-    کار نکردن واتر پمپ (پمپ آب)

5-    خراب بودن ترموستات.

6-    نامیزانی دلکو.

7-    نامیزانی باد لاستیک.

8-    تازه تعمیر بودن موتور یا نو بودن موتور.

9-    بارزیاد.

10-  استفاده زیاد از دنده های سنگین.

11-  سربالائی زیاد.

12-  نامیزانی سوپاپها.

13-  عدم تنظیم فاصله پلاتین.

14-  شکستن پره های پروانه.

15-  کثیف بودن فیلتر هواکش کاربراتور

16-  خرابی درب رادیاتور

17-  سوراخ بودن رادیاتور

18-  سفت بودن یا کارنکردن سوپاپ ها

19-  سفت بودن چرخها

20-  خرابی آب پخش کن واترپمپ

21-  وزش باد مخالف

22-  گرفتگی اگزوز دود که عمل تخلیه براحتی صورت نمی گیرد.

23-  گرفتن لوله خروج بخار آب در رادیاتور

24-  گیر کردن ترمز یکی از سیلندرهای چرخ

25-  کثیفی بدنه موتور و ممانعت از تبادل حرارتی خوب

 دستگاه روغنکاری

دستگاه روغنکاری کلیه قطعات متحرک راکه با هم درگیر هستند را روغنکاری می نماید.

اعمال روغنکاری در موتور بشرح ذیل می باشد:

الف) جلوگیری ازاصطکاک دوقطعه فلزی که بر روی هم درحال گردش وحرکت می باشند.

ب ) عمل نظافت وشستشوی فاصله بین قطعات یعنی اگر درضمن کار موتور گردوخاک ویاماسه ازطریق صافی هوای کاربراتوروارد موتور شود آن راشسته وتمیز می نماید.

ج ) ضمن گردش در بین قطعات حرارت آنها راگرفته وخنک می نماید وبه عمل دستگاه خنک کننده کمک     می کند.

قطعات دستگاه روغنکاری

الف) پمپ روغن

ب ) فشارسنج

ج )صافی پمپ روغن

د )صافی یافیلترروغن

ه )کانالهای روغن

 

الف ) پمپ روغن:

پمپ روغن ممکن است باتوجه به نوع موتورها در داخل یاخارج از کارتر نصب گردد ومعمولا دنده آن بطور مستقیم یا غیر مستقیم بامیل دلکو یابه وسیله دنده مورب میل سوپاپ می چرخد.درنتیجه روغن را تخلیه کرده وبه کانالهای روغن می رساند.

ب ) فشار سنج روغن:

بطور کلی دونوع اندازه گیری را انجام می دهد.یکی فشار روغن رادرداخل دستگاه روغنکاری نشان می دهد ودیگری سطح روغن رادرداخل کارتر تعیین می کند.

فشار سنج روغن درداخل داشبورت نصب می شود.

سطح روغن درداخل کارتر به وسیله خط کش (گیج ) روغن مشخص می گرددکه دارای دو حرف لاتین میباشد حرف Hکه بمعنی زیاد میباشد و حرفL بمعنی کم میباشد و حد روغن بین حروف LوH میباشدو حد فاصل میان دو علامت روی گیج روغن معادل یک لیتر روغن می باشد. 

ج ) صافی پمپ روغن:

موقعی که روغن از کارتر وارد پمپ می شود، از صافی مربوطه عبور نموده جنانچه مواد خارجی درداخل آن باشد. تصفیه شده ومواد خارجی رادرداخل کارترباقی می گذارد.

د ) صافی روغن یا فیلتر :

فیلتر روغن در مدار روغن بعد از پمپ قرار گرفته وروغنی که ازآن عبور می نمایدتمیز کرده وبه کارتربرمی گرداند.

ه ) کانال های روغن :

دراکثر موتورها پس از اینکه روغن از پمپ رانده شده واردکانال سراسری می شودواز آنجا به سه قسمت :فشار سنج روغن ، یاتاقانهای ثابت ومتحرک ومیل لنگ وانگشتی ویاتاقانهای میل سوپاپ وصافی (فیلتر ) روغن راه می یابد.

روغن موتور :

روغنی است که غلظت آن بستگی به درجه روغن دارد. معمولا در زمستان ازروغن های رقیق شماره (10ـ20-30) و در تابستان به علت گرما و رقیق شدن از روغنهای غلیظ تر (از شماره بالاتر) استفاده می کنند (40ـ50) توجه داشته باشید که فقط از روغن استاندارد و توصیه شده استفاده نماییدو روغن هر مقداری که شماره روغن بالا میرود غلظت ان بیشتر میشود.

خواص و وظایف روغن:

هنگام استارت زدن از خود مقاومت نشان نداده یعنی تقریباً دارای ویسکوزیته ثابتی است.

روغنکاری کامل کلیه قطعات و جلوگیری از فرسایش قطعات در شرایط مختلف کار موتور

کاهش اصطکاک قطعات موتور

کربن و اسیدهای حاصل از احتراق را در خود حل نموده و در نتیجه به قطعات صدمهای نرسد.

شستشوی کلیه قطعات و رسوب زدائی آنها

ذرات خارجی را در خود بصورت معلق نگه دارد.

آب بندی بین قطعات یعنی فواصل خالی را پر نموده و آب بندی رینگ، پیستون و سیلندر را کامل تر می کند و مانع از عبور کمپرس به داخل کارتر شود.

جلوگیری از زنگ زدگی کلیه قطعات داخل موتور بعلت بوجود آوردن آبی که بر اثر احتراق بوجود میآید. میدانیم از احتراق ناقص یک لیتر بنزین بیش از یک لیتر آب بوجود میآید که مقدار کمی از آن از طریق رینگها و سیلندر وارد روغن میگردد.

خنک کردن کلیه قطعات داخل موتور

کف نکردن هنگام کار موتور و تلاطم در کارتر در غیر اینصورت در کانالها ایجاد حباب نموده و سیستم روغنکاری را دچار اشکال میسازد. بهمین علت موادی بنام ضد کف به روغن اضافه می کنند.

طبقه بندی روغن:

 روغن را به روش SAE و API که با مشارکت اتومبیل سازان و کارخانههای روغن سازی تهیه شده و کلیه روغنهای مصرفی در اتومبیلهای بنزینی و دیزلی را در برمیگیرد ، طبقه بندی می کنند.

در طبقه بندی API تمام عوامل مؤثر در نظر گرفته شده است از جمله: طراحی موتور، نحوه روغنکاری، طریقه نگهداری، کیفیت سوخت و شرایط کار موتور.

انجمن مهندسین خودرو که به اختصار SAE نامیده میشود برای طبقه بندی ویسکوزیته روغنها روشی اتخاذ نموده که امروزه ازآنها استفاده می شود. تمام روغنها برحسب SAE درجه بندی و تهیه شده و اعداد معمول آن عبارتند از:

SAE 5W – SAE 10W – SAE 20W

SAE 30 – SAE 40 – SAE 50

روغن سفت که غلظت بیشتری دارد با اعداد بزرگتر و روغن رقیقتر که غلظت کمتری دارد با اعداد کوچکتر نشان داده میشود. حرف W بمعنای زمستانی بودن روغن می باشد.

امروزه روغنهای جدیدی با ویسکوزیته متغیری به بازار عرضه شدهاند که در هوای سرد روانتر و در هوای گرم سفتتر میشوند و بنام روغن اتوماتیک معروف میباشد.

درجه بندی روغنهای اتوماتیک:

SAE 10W-20   SAE 10W-30    SAE 10W-40

SAE 20W-40   SAE 20W-50

SAE 20W-40 یعنی در هوای سرد ویسکوزیته روغن روانتر یعنی 20 و در هوای گرم ویسکوزیته روغن غلیظتر یعنی 40 میباشد و چون ویسکوزیته این نوع روغن بین 20 تا 40 متغیر است به روغن اتوماتیک معروف میباشد.

کارشناسان روشی پیشنهاد میکنند که در کشور ما رواج دارد.

در فصل بهار و تابستان

روغن 40

20W-50

در فصل پائیز و زمستان

روغن 30

10W-30

 


 
جمعه 6 مرداد‌ماه سال 1385
آشنائی با وسیله نقلیه(قسمت اول)

شاسی

شاسی عبارتند از اسکلت بندی یا استخونبندی یک وسیله نقلیه که بتواند سایر قطعات خودرو را نگه دارد.شاسی پایه و اساس اتومبیل بوده و معمولاً از دو تیرآهن فولادی و تو خالی که از ابتدا تا انتهای خودرو در سمت چپ و سمت راست در زیر اطاق کشیده شده است که برحسب نوع اتومبیل موازی هم با طول معینی قرار گرفته و قطعه ای آهنی که از دو طرف به هم وصل می کند بنام رام  می باشد.(شاسی در اتومبیلهای سواری بصورت یکپارچه با اتاق طراحی گردیده است).

شاسی محل نصب جعبه دنده و محورهای عقب و جلوبوده و با سوار کردن قطعات آهن به شکلهای مختلف محل نصب مطمینی را برای فنرها ، رادیاتور و رکاب نگهدارنده موتور ، باک بنزین را به وجود می آورد و معمولاً در جلو و عقب شاسی قلابهائی را برای کشیدن و کشیده شدن در نظر می گیرند

 

اتاق

 اتاق اتومبیل محفظه ای است برای حمل مسافر یا جابجائی کالا و خدمات دیگر و روی شاسی نصب می شود.

معمولاً کارخانه های اتومبیل سازی بخاطر طرحهای جدید و زیباتر هر چندمدت شکل خاصی را انتخاب و تولید می کنند.

شکل اتاق خودروها از جمله مواردی است که موجب دسته بندی آنها می گردد.

 بطور کلی معروفترین فرم اتاق خودروها عبارتند از:

 سدان: این لغت که ریشه در زبان انگلیسی دارد به تخت روانهایی که نفرات در اتاق کوچک روی آنها حمل می شدند، اطلاق می گردید و امروزه معرف خودروهایی است که با دو ردیف صندلی دارای دو یا چهار درب بوده و ظرفیت 4 تا 5 نفر را دارند.

 کوپه: قبل از ورود خودروها به عرصه حمل و نقل به درشکه هایی با ظرفیت دو نفر که درشکه چی جایی در بیرون از اتاق داشت، کوپه می گفتند ولی در حال حاضر اتومبیل هایی که تنها دو درب دارند و با کاپوتی کشیده و صندوقی کوتاه از جذابیتهایی برخوردارند با عنوان کوپه شناخته می شوند.

 

 

 

 استیشن: سدانهایی که سقف آنها تا انتهای صندوق ادامه یافته و یک درب عمودی در انتهای این قسمت قرار دارد . طرح عقب بدنه نیز موجب شکل گیری طرحهای متفاوتی برای خودروها می گردد که در نتیجه اسامی خاصی برای آنها برگزیده می شود.

 ناچ بک: اتاقی با صندوق عقب بسیار کوچک که درب صندوق بطور یکپارچه با شیشه عقب باز می شود.

 

 هاچ بک: اتاق بدون صندوق عقب که از طریق درب بزرگ این قسمت می توان به داخل اتاق نیز دسترسی پیدا کرد مثل اپل کورسا ، فولکس واگن و گلف.

 لیفت بک: بدنه با صندوق عقب کامل. بدنیست اشاره کنیم سدان ها و کوپه ها در هر یک از فرمهای بالا نیز تولید می شوند

 لیموزین : با این که لغت لیموزین ، ترجمه آلمانی کلمه سدان است ولی امروزه به نوع خاصی از سدان با طول بیشتر و بعضاً تعداد دربهای زیادتر که در آن فضای راننده به روشهای مختلف از قسمت سرنشینان جدا   می شود، اطلاق می گردد. این خودروها که در واقع در گروه خودروهای تجملی قرار دارند، بسیار گران قیمت بوده و از همه گونه لوازم آسایشی و رفاهی برخوردارند.

 خودروی تفریحی کاری: در این خودروها تاکید زیادی برای تلفیق توانایهای کاری و تفریحی شده است. خودروی تفریحی کاری در عین بهره مندی از راحتی بسیار ، توانایی عبور از راههای سخت گذر کوهستانی و بیابانی را هم دارند، ناگفته پیداست که اتومبیلهایی نظیر لندرور در این تعریف نمی گنجد.

 "ون"و"ام پی وی": ون ها در واقع وانتهای مسقف بزرگی هستند که برای حمل بارهای کوچک مورد استفاده قرار می گیرند اما با چیدن تعدادی صندلی می توان گنجایش سرنشینان آنرا افزایش داد و یا با ایجاد برخی تغییرات از آنها بعنوان دفتر کار متحرک بهره برد.

آشنائی با علائم جلو داشبورد

1)  لامپ اخطار آب(نور قرمز)

چنانچه این لامپ روشن گردد لازمست تا خودرو متوقف گردد اما نبایستی موتور خاموش کرد بلکه باید باریختن آب روی رادیاتور به خنک شدن سریع موتور کمک کرد(در رادیاتور به هیچ وجه باز نشود)

2)  لامپ اخطار فشار روغن(نور قرمز)

درصورت روشن شدن ، موتور را خاموش ، به رفع عیب اقدام نمائید.

3)  لامپ اخطار نور پائین وچراغهای کوچک (نورسبز)

این لامپ با روشن شدن چراغهای نور پائین یا کوچک روشن می شود.

4) لامپ اخطارلنت(نورقرمز)

در هنگامی که ضخامت لنت ترمز چرخهای جلو از حد نرمال کمتر شود، این چراغ روشن می گردد بنابراین بایستی نسبت به تعویض لنت اقدام نمود.

5) لامپ اخطار نوربالا(نورآبی)

با روشن شدن چراغ نور بالا روشن می شود.

6) لامپ اخطار شارژدینام(نورقرمز)

بلافاصله با بکار افتادن استارت، روشن و پس از رسیدن به دورکامل موتور ،خاموش می شود،نشانه عیب در مدار شارژ یا پاره شدن تسمه دینام است،

7) لامپ اخطار کاهش بنزین باک(نور زرد)

در صورتیکه حجم بنزین موجود درباک خودرو از 8 لیتر کمتر باشد این چراغ روشن می گردد.

8) لامپ اخطار راهنما(نور سبز)

هنگام استفاده از چراغهای راهنما روشن می شود.

9) درجه حرارت آب (شاخص دمای سیستم خنک کننده)

قرار گرفتن عقربه در سمت چپ حرارت سنج نمودار سردی آب و قرارگرفتن آن در سمت راست نماینده گرم بودن آن است.درحال عادی موتور، عقربه حدوداً در وسط قرارمی گیرد.

 

10) سرعت سنج و کیلومتر شمار:

صفحه سرعت سنج علاوه بر نشان دادن میزان سرعت خودرو ، کل مسافت پیموده شده ونیز مسافتی راکه درهر بار رانندگی پیموده می شود به طور جداگانه ثبت می نماید.

11) صفرکن کیلومتر

برای ثبت ویادداشت مسافت دکمه را به داخل فشرده،  سپس درجهت گردش عقربه ساعت بچرخانیدوروی عدد صفر میزان کنید. پس از آن مسافت پیموده شده روی صفحه کیلومتر شمار خوانده می شود.

12) دورسنج موتور

دورسنج موتوررابرحسب RPM  ( دوردردقیقه ) نشان می دهد.

اخطار: هرگزعقربه به ناحیه خطر(بالای 5500 دور دردقیقه ) وارد نشود.

13) درجه میزان شارژ باتری

درصورتیکه اندازه شارژ زیاد باشد عقربه به طرف علامت مثبت (+) وچنانچه اندازه شارژ کم باشدبه طرف علامت منفی (ـ) حرکت می کند.

توجه کم شارژ شدن ویاشارژبیش ازحد باتری ، موجب خرابی آن می شود.

14) درجه بنزین

مقداربنزین داخل باک رانشان می دهدوپس ازباز شدن سوئیچ موتور شروع به کارمی کند.

15) درجه فشار روغن

عقربه درجه ، مقدار روغن موجود درکارترراتعیین نمی کند بلکه کیفیت کارپمپ روغن وکانالهای روغن را مشخص می کند واگر درجه ، فشارکم نشان دهد یااصلا کارنکند باید فورا موتورراخاموش وعلت رابررسی وبرطرف نمود. ضمنا خودروهای پیکان مجهز به چراغ روغن می باشدکه درصورت روشن شدن باید از حرکت خودداری وعلت راجستجوکرد.

 

موتور

تعریف موتور:

موتوردستگاهی است که انرژی حرارتی حاصل ازسوخت را تبدیل به انرژی مکانیکی نموده وموجب به حرکت درآوردن خودرومی شود.دراطراف موتوردستگاههایی نصب می گردد که برای تکمیل کار موتور بسیار موثر می باشد.

قسمتهای تشکیل دهنده موتور:

الف)سرسیلندر

ب )سیلندر(تنه )        

ج )کارتر

سرسیلندر: سرسیلندر دربالای موتورروی سیلندر قرار دارد. بین سیلندر وسرسیلندر ورقه ای از جنس نسوز به نام واشر سرسیلندر قرار می گیردوعمل واثرآن بستن تمام منافذ سیلندر است به نحوی که هیچگونه منفذی برای عبور گازها وجود نداشته باشد.

سیلندر (تنه ):  تنه موتور یا سیلندر قسمت اصلی موتور بوده وقطعات دیگر به اطراف آن وصل می شود ودارای استوانه توخالی به نام سیلندر می باشد .دراطراف استوانه های سیلندر مجاری آب وروغن تعبیه شده است . تنه موتور ازبالا به وسیله سرسیلندر واز پائین به وسیله کارتر روغن محدود می شود وهمچنین محل های استقرار موتور روی شاسی (دسته موتورها ) درتنه قرار دارد.

کارتر: کارتر ظرف ومخزن روغن می باشد که زیرموتوربسته می شود وروغن پس ازطی کانالهای روغن مجددا به آن برمی گردد.

جهت به کار افتادن و روشن شدن موتورهای بنزینی چهار زمانه نیاز به چهار حالت زیر می باشد:

1- مکش (تنفس)

2- تراکم

3- احتراق

4- تخلیه  

مرحله اول: مکش یا تنفس: با به حرکت درآوردن موتور توسط استارت و با پایین رفتن پیستون، سوپاپ هوا یا گاز باز شده و مخلوطی از هوا و بنزین سیلندر را پر می کند.

مرحله دوم :تراکم یا کمیرس: در ادامه کار استارت و با بالا آمدن پیستون, سوپاپ گاز بسته شده و مخلوط هوا و بنزین به صورت گاز تحت تراکم قرار میگیرد.

مرحله سوم: احتراق یا انفجار: در ادامه کار استارت کمی قبل از رسیدن پیستون به انتهای مرحله تراکم شمع جرقه زده و با فشار زیاد احتراق، پیستون با شدت و قدرت به طرف پائین حرکت کرده و در نتیجه موتور روشن شده و دیگر نیاز به استارت زدن نمیباشد.

مرحله چهارم: تخلیه: پس از پایان احتراق پیستون از نقطه مرگ پایین به طرف بالا حرکت کرده و در این زمان سوپاپ دود باز بوده و گازهای حاصل از احتراق توسط اگزوز به خارج منتقل می گردد.

جدول عیب یابی موتور

عیب

دلیل

نحوه بر طرف کردن

1- هنگامی که توسط  سوئیچ استارت زده می شود استارت   نمی چرخد.

1- باتری معیوب یا خالی است

2- اتصالات باتری بد،شل یا کثیف است.

3- اتصالات کابل باتری یا استارت بد است.

سالم بودن باتری را بررسی کنید وتمام اتصالات دو سر باتری را بررسی کنید.

4- دنده استارت گیر کرده است.

 در حالی که خودرو در دنده است آن را به سمت جلو وعقب هول دهید تا دنده استارت آزاد شود.

5- سیم پیچ یا قسمت اتوماتیک استارت معیوب است.

توسط یک کابل یا سیم بسیار کلفت دو ترمینال اصلی روی سیم پیچ استارت را به منظور به کار انداختن استارت به یکدیگر اتصال دهید.

6- استارت معیوب است.

به منظور بررسی وعیب یابی قسمتهای داخلی موتور ، استارت آن را از روی خودرو باز کنید و عیب آنرا بر طرف کنید.

2- موتور توسط استارت با سرعت طبیعی می چرخد ولی روشن نمی شود وبه کار خود ادامه نمی دهد.

1- جرقه در سرشمعها ظاهر     نمی شود.

سیستم جرقه را بررسی کنید.

2- سوخت به موتور نمی رسد.

سیستم سوخت رسانی را بررسی کنید.

3- سوخت خیلی زیاد به موتور         می رسد  (فلود کردن کاربراتور).

سیستم سوخت رسانی را بررسی کنید.

3- هنگامی که استارت زده       می شود موتور روشن می شود اما به طور غیر یکنواخت و ناقص یعنی همراه با لرزش به کار خود ادامه می دهد.

1- سیستم جرقه یا سیستم سوخت رسانی معیوب است.

سیستم جرقه وسیستم سوخت رسانی را بررسی کنید.

2- سوپاپ ها سوخته اند.  واشر سرسیلندر سوخته است.

سرسیلندر را باز کرده وسوپاپ ها یا واشر سرسیلندر را کاملاً معاینه کنید ودر صورت لزوم تعمیرات مورد نیاز را انجام دهید.

3- رینگ های پیستون فرسوده شده اند ویا سیلندر های موتور فرسوده شده اند.

سرسیلندر را باز کنید وپیستون ها وسیلندرها را بازرسی کنید ودر صورت لزوم تعمیرات مورد نیاز را انجام دهید.

4- قدرت موتور کم است.

1- سیستم جرقه یا سیستم سوخت رسانی اشکال دارد.

سیستم جرقه را از لحاظ وضعیت پلاتین ها، فاصله آنها وتنظیم بودن آوانس استاتیکی یا اولیه دلکو مورد بررسی قرار دهید.

کاربراتور را تنظیم کنید.

2- لقی یا فیلر سوپاپ ها نادرست است.

لقی سوپاپ ها را بررسی کنید و در صورت لزوم آنها را تنظیم کنید.

3- سوپاپ ها سوخته اند.  واشر سرسیلند سوخته است.

 

سرسیلندر را باز کنید و سوپاپ ها یا واشر سرسیلندر را معاینه کنید ودر صورت لزوم تعمیرات مورد نیاز را انجام دهید.

4- رینگ های پیستون فرسوده شده اند.سیلندرهای موتور فرسوده شده اند.

سرسیلند را باز کنیدپیستون ها وسیلندر ها را بازرسی  ودر صورت لزوم تعمیرات مورد نیاز را انجام دهید.

5- موتوربیش از حد معین روغن مصرف می کند.

1- نشتی روغن از کاسه نمد عقب میل  لنگ، واشر زیر قاب زنجیر وکاسه نمد آن، در پوش اسبکها، در پوش محفظه تایپیت ها،واشر زیر فیلتر روغن، واشر زیر پمپ بنزین، کاسه نمد گلویی دلکو، واشر کارتر وپیچ تخلیه روغن کارتر.

محل نشت روغن را شناسایی کنید ودر صورت لزوم کاسه نمد یا واشر مربوط به آن را عوض کنید.

2- فرسودگی زیاد رینگ ها یا سیلندر باعث سوختن روغن در موتورمی شود. علامت آن دود کردن موتور است.

رینگ جدیدی روی پیستون نصب کنید یا سیلندر ها را بتراشید و یک دست رینگ جدید روی موتور نصب کنید.

3-راهنماهای سوپاپ فرسوده شده ویا حلقه لاستیکی روی ساق سوپاپ خراب شده است.

سرسیلندر را باز کنید واعمال لازم و ضروری را بر روی راهنما با حلقه های لاستیکی انجام دهید.

6- موتور تولید صدای مکانیکی اضافی می کند.

1- لقی بین اسبکها و انتهای ساق سوپاپ ها زیاد است.

توسط فیلر با ضخامت معین آنها را تنظیم کنید.

2-یاتاقانهای میل لنگ فرسوده شده است. سیلندرها فرسوده شده اند و پیستون داخل آنها لق        می خورد.

پس از بررسی در صورت لزوم تعمیرات مورد نیاز را انجام دهید.

3-زنجیر دور چرخدنده های میل لنگ ومیل بادامک شل شده است.

زنجیر را بررسی کنید ودر صورت لزوم آنرا عوض کنید.

4-دسته موتور ها شکسته ومعیوب هستند.

آنهارا عوض کنید.

 

 


برای عضویت در خبرنامه این وبلاگ نام کاربری خود در سیستم بلاگ اسکای را وارد کنید
نام کاربری
 
تعداد بازدیدکنندگان : 29706


Powered by BlogSky.com

عناوین آخرین یادداشت ها